Noblesse Nails - Debby Noblesse. Noblesse Nails:  Dąt is de nagel op de kop! Twaalf jaar ervaring in de beauty sector en nail art... dat schenkt vertrouwen!

PRIVACYBELEID

<< Terug naar homepagina

Noblesse Nails is bereikbaar op bovenvermeld postadres en/of via e-mail op info[at]noblessenails[dot]be.

Noblesse Nails VOF en de website www.noblessenails.be worden hierna kortweg genoemd Noblesse Nails.


Functionaris Gegevensbescherming:

Debby Noblesse is de Functionaris Gegevensbescherming voor Noblesse Nails. Zij is te bereiken via info[at]noblessenails[dot]be.


Noblesse Nails en uw Persoonlijke Levenssfeer

Uw privacy is beschermd bij Noblesse Nails.

U kunt de website van Noblesse Nails bezoeken zonder u te registreren.

Noblesse Nails zendt u geen ongevraagde e-mails noch ongevraagde post.

Door het bezoeken van Noblesse Nails en uw gegevens er op te registreren erkend u en gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke informatie gebruikt wordt voor de doeleinden welke worden vermeld in dit PrivacyBeleid.

Indien u vragen hebt omtrent ons PrivacyBeleid zoals hier vermeld, of indien u opmerkingen of commentaar hebt, contacteer ons dan onmiddellijk op bovenvermeld postadres of per e-mail: info[at]noblessenails[dot]be.


Onze verplichting aangaande de privacy van de webbezoeker:

De privacy van de webbezoeker is belangrijk voor Noblesse Nails

Ter bescherming van uw privacy vindt u hierna onze mededelingen en online-informatie en de keuzes die je hebt omtrent de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt.

Om dit PrivacyBeleid gemakkelijk terug te vinden is de link voorzien naar ons "PrivacyBeleid" onderaan elke webpagina.

Uw persoonlijke gegevens zijn van u alleen en wij doen onze uiterste best om ze te beschermen.


Verzamelen van gegevens:

Deze mededeling is van toepassing op alle verzamelde gegevens en informatie op de website van Noblesse Nails. Op sommige pagina's kan de bezoeker informatie aanvragen of zich registreren.

Het type van persoonlijke informatie verzameld door Noblesse Nails is hieronder beschreven.

Wij verzamelen de e-mailadressen van degenen die met ons communiceren via e-mail, telefoon of via de contactwebpagina. Wij mogen mits uw toestemming uw e-mail adres gebruiken om u nieuws te zenden over Noblesse Nails en voor private correspondentie met u in verband met de diensten aangeboden door Noblesse Nails. Wij vergaren niet-identificerende en geaggregeerde informatie over welke pagina's de consumenten bezoeken, informatie vrijwillig aangegeven door de webbezoeker zoals informatie uit websiteregistratie of contactname.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Noblesse Nails verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die door Noblesse Nails worden verwerkt:

— Voor- en achternaam
— Adresgegevens
— Telefoonnummer
— E-mailadres
— Locatiegegevens


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt door Noblesse Nails - Privacy van kinderen:

Noblesse Nails zet in op de privacy van kinderen. Bescherming van de privacy van kinderen is bijzonder belangrijk.

Om die reden verzamelt of onderhoudt Noblesse Nails nooit informatie van personen waarvan we weten dat ze geen 18 jaar zijn. Noblesse Nails is op geen enkele manier gestructureerd om iemand aan te trekken onder de 18 jaar.

Noblesse Nails heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Noblesse Nails zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Noblesse Nails via e_mail: info[at]noblessenails[dot]be. Deze informatie wordt dan verwijderd.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken, de manier waarop we uw gegevens gebruiken:

Noblesse Nails verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

— Afhandelen van een betaling
— Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
— U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
— U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
— Persoonsgegevens waar wij eventueel toe wettelijk verplicht zijn of worden
— Noblesse Nails gebruikt de gegevens die u ons over uzelf geeft bij eventuele registratie, contactopname, bij een     bestelling of bij het sturen van e-mail.
— De informatie verzameld door Noblesse Nails kan ook intern gebruikt worden voor verbeteringen aan de     Noblesse Nails website of om klanten in kennis te stellen van updates of upgrades voor de website van Noblesse Nails     of om websitebezoekers te contacteren voor marketing doeleinden.

Noblesse Nails geeft deze informatie niet door aan derden, behalve als u dat uitdrukkelijk zou vragen.

Noblesse Nails kan gebruik maken van informatie die u aan ons geeft over iemand anders. Noblesse Nails geeft deze informatie niet door aan derden, behalve als u dat uitdrukkelijk zou vragen of voor zover dit nodig zou zijn om onze overeenkomst(en) te verwerken.


Linken naar andere websites:

Noblesse Nails toont links naar sommige andere websites.

Weze ingelicht dat ons PrivacyBeleid niet geldt voor websites waarvoor linken voorkomen op de website van Noblesse Nails.


Geautomatiseerde besluitvorming:

Noblesse Nails neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Noblesse Nails) tussen zit. Noblesse Nails gebruikt geen computerprogramma's of -systemen voor geautomatiseerde besluitvorming.


Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:

Noblesse Nails bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens zoals hierboven eerder vermeld: persoonsgegevens, adres, telefoonummer en e-mailadres.
— Bewaartermijn: tot maximum 2 jaar of tot de persoon vraagt om zijn persoonsgegevens te verwijderen
— Reden: als klant of potentiële klant van Noblesse Nails


Delen van persoonsgegevens met derden:

Noblesse Nails ontleent of verkoopt nooit uw gegevens aan derden.

Met bedrijven die uw gegevens zouden kunnen verwerken in onze opdracht, sluiten wij geen gegevensverwerkingovereenkomsten!

Noblesse Nails geeft uw gegevens niet door aan derden, behalve als u dat uitdrukkelijk zou vragen en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst(en) met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Noblesse Nails kan gebruik maken van gegevens en informatie die u aan ons geeft over iemand anders. Noblesse Nails geeft deze gegevens informatie niet door aan derden, behalve als u dat uitdrukkelijk zou vragen of voor zover dit nodig zou zijn om onze overeenkomst(en) te verwerken.

Noblesse Nails maakt gebruik van retour-e-mailadressen als antwoord op ontvangen e-mails. Dergelijke e-mailadressen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en worden niet medegedeeld aan externe partijen. Als u geen e-mail wenst te ontvangen van Noblesse Nails in de toekomst, laat het ons dan weten door het sturen van een e-mail naar info[at]noblessenails[dot]be. Noblesse Nails biedt u steeds de kans om de "OPT-OUT optie in te stellen bij alle e-mailcampagnes.

De webbezoeker kan zich melden bij Noblesse Nails indien hij wenst informatie te ontvangen omtrent producten en diensten. Uw persoonsgegevens zullen door Noblesse Nails niet worden gebruikt voor dit doel, tenzij hij dit aangeeft op het Contactformulier.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die door Noblesse Nails gebruikt worden:

Noblesse Nails gebruikt alleen technische en functionele cookies evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Zie voor meer informatie hieromtrent naar het CookiesBeleid van Noblesse Nails op onze website.


Peroonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Noblesse Nails en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info[at]noblessenails[dot].be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers op het paspoort, paspoortnummer (en rijksregisternummer) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Noblesse Nails wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Noblesse Nails neemt de bescherming van uw persoons gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail: info[at]@noblessenails[.]be.

Onze zorg voor gegevensbeveiliging, om niet-geauthorizeerde toegang te beletten, gegevens nauwkeurig te onderhouden en om correct gebruik van gegevens te waarborgen heeft Noblesse Nails de overeenkomstige fysische, elektronische en bestuurlijke procedures ingesteld om de online verzamelde gegevens te beveiligen en te beschermen.

De domeinnaam-, e-mail- en websitehosting van Noblesse Nails zijn ondergebracht bij een externe professionele internetprovider. Het PrivacyBeleid van betreffende provider kunt u aanvragen per e-mail bij Noblesse Nails: info[at]noblessenails[dot]be.

Noblesse Nails behandelt uw persoonlijke informatie in geval van onderhoud van de website en het e-mailsysteem onder strikte vertrouwelijke voorwaarden.

Gegevensoverdracht via het internet is niet absoluut veilig. Wij beveiligen uw informatie naar best vermogen, doch voor de beveiliging van de informatie die u ons bezorgd over het internet kunnen wij niet instaan, de overdracht gebeurt op uw eigen risico.

Wees steeds zorgzaam en verantwoordelijk als u online bent. Houdt uw wachtwoorden en persoonlijke informatie geheim.


Hoe kunt u inzage krijgen van uw gegevens of ze corrigeren?

Webbezoekers hebben toegang tot alle persoonlijke identificeerbare informatie die Noblesse Nails online verzamelt en onderhoudt door dit aan te vragen op bovenvermeld post- of e-mailadres.

Op verzoek biedt Noblesse Nails de bezoekers toegang tot alle informatie (met inbegrip van vertrouwelijke informatie), unieke identificatie-informatie (bv. wachtwoord), transactie-informatie die wordt bijgehouden over hen, communicatie dat de website bezoeker heeft gericht aan Noblesse Nails (bijvoorbeeld e-mails, aanvragen van klanten), contact informatie (bijv. naam, adres, telefoonnummer) die wordt gehandhaafd over hen. Website bezoekers hebben toegang tot deze informatie hetzij op het postadres of per e-mail op info[at]noblessenails[dot]be.

Op verzoek biedt Noblesse Nails bezoekers de mogelijkheid om onjuistheden te verbeteren in contact informatie, financiėle informatie, unieke identificatienummers en / of transactie informatie. Webbezoekers kunnen hun informatie laten corrigeren door een e-mail te sturen aan info[at]noblessenails[dot]be.


Hoe contact op nemen met Noblesse Nails

Indien een webbezoeker van mening is dat deze website niet het PrivacyBeleid volgt zoals hier vermeld of als de webbezoeker nog andere vragen of opmerkingen heeft over dit PrivacyBeleid, kan hij contact opnemen met Noblesse Nails op bovenstaand adres of een e-mail sturen aan info[at]noblessenails[dot]be.


Disclaimer - Ontkenning

Noblesse Nails doet geen beweringen ten aanzien van de genezende werking van de aangeboden producten en diensten in haar winkel. De producten en diensten zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten. Voor producten in de Noblesse Nails winkel gelden de omschrijvingen, voorschriften, aanbevelingen en verklaringen van hun respectievelijke producenten. De gegevens zijn louter informatief en vervangen in geen geval medisch advies.

Noblesse Nails is niet verantwoordelijkheid voor mogelijke schade ontstaan door het gebruik van, of door de informatie aangeboden op de website van Noblesse Nails.

Bij wijziging van dit PrivacyBeleid in verband met hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken, maken we dit kenbaar op de homepagina van de website van Noblesse Nails.


Laatste aanpassing van deze tekst: 15 juni 2018.